České registrační značky

Časová osa

Následující grafické zpracování znázorňuje časový vývoj poznávacích značek od roku 1905 po současnost.

České registrační značky

Zvláštní poděkování

patří Daliboru Feuereislovi
za přípravu ukázek tabulek
z let 1905–1953 a Tomáši Meňušovi za přípravu ukázek tabulek z let 1953–2001.

Historie poznávacích značek

Následující historický přehled je nutné brát pouze jako letmý nástin vývoje poznávacích značek na území České republiky. Prezentován je ve zjednodušené podobě a pouze na základním nejběžnějším typu pro automobily. Podrobnější informace včetně vývoje značek pro různé ostatní skupiny vozidel naleznou případní zájemci v knize „Poznávací značky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“. Členění informací vychází z jednotlivých etap vývoje poznávacích značek a čerpá právě z výše uvedené publikace.

1905—1918: Soumrak monarchie

Vydání říšské sbírky pro Předlitavsko ze dne 7. října 1905 uvádí v paragrafu 26, že motorová vozidla musí být opatřena úřadem přidělenou poznávací značkou. Závěrečná ustanovení v paragrafu 48 potom uvádějí účinnost tohoto nařízení od 7. ledna 1906. V příloze tohoto nařízení je i přidělení rozeznávacích písmen jednotlivým zemím:

České registrační značky
Zdroj: Zelený, Filip; Feuereisl, Dalibor: Poznávací značky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

České země byly tehdy součástí Rakouska-Uherska, přičemž toto dualistické uspořádání se promítlo i do systému poznávacích značek. V Rakousku byl jeden systém, v Uhrách (kam patřilo Slovensko) druhý. Rakouskou poznávací značku tvořilo zemské písmeno (viz mapa) a evidenční číslo od 1 do 999. Po vyčerpání kombinací se za zemské písmeno přidávaly římské číslice a číslování opět začalo od 1 do 999. Římské číslice se dnes mohou jevit jako nepraktické plýtvání počtem znaků, nicméně tehdejší představě o počtu automobilů toto řešení asi vyhovovalo. Tabulky byly bílé barvy s černým písmem.

Značku přiděloval a evidenci vedl územně příslušný úřad první stolice (okresní hejtmanství, magistrát, městská rada). Rozdělení sérií bylo v rámci zemí v abecedním pořadí (vycházelo z německých názvů). Například rozdělovník pro Čechy začínal O 1-20 Asch, O 21-70 Aussig, O 71-100 Beneschau, … Podobný systém přiřazení sérií se vrátil v roce 2001.

Ukázky poznávacích značek (zleva): motocyklová značka okresu Teplice-Šanov (OIII-7); značka evidovaná na českého místodržitele v Praze, kterým byl Jeho Excelence c.k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove (N-1); pražská registrace (N-118); tabulky okresu Horšovský Týn registrované na jméno MUDr. Ph. Pavel Petřičevič (O-108); zadní tabulka z prvního automobilu Pražské záchranné stanice v roce 1911 (N-506). České registrační značky
© 2010–2012: Dalibor Feuereisl

Uhersko

V Uhrách byly celostátní poznávací značky zavedeny až nařízením uherského ministerstva vnitra 57.000/1910 B. M. v roce 1910, předtím byla vozidla evidována pouze v Budapešti. Tabulky poznávacích značek byly bílé s červeným písmenem vyjadřujícím oblast, červenou pomlčkou a černým, nejvýše trojciferným pořadovým číslem. Uherský systém je potřeba zmínit proto, aby byla patrná návaznost Slovenska po roce 1918. Uhersko se dělilo na tři části: Uhry, Rijeka, Chorvatsko a Slavonsko. Územní členění nebylo zrovna nejjednodušší. Pro potřeby poznávacích značek postačí dělení na oblasti:

České registrační značky

1918—1932: Rakouský odkaz

Po vzniku Československa v roce 1918 pokračoval systém značek beze změn, postupně docházelo ke změnám politické správy (např. byly nově zřízeny okresní úřady, ve velkých městech policejní úřady). V roce 1928 došlo ke sloučení Moravy a Slezska do Země Moravskoslezské, nové registrace ve Slezsku dostaly od tohoto data písmeno P.

České registrační značky
Zdroj: Zelený, Filip; Feuereisl, Dalibor: Poznávací značky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Ukázky poznávacích značek (zleva): tabulka pro motocykl s umístěním na přední blatník z okresu Český Těšín (P-XVI.787.); tabulka pro motocykl z okresu Hořice (OXLIII-36); pražské tabulky evidované na Společnost pro stavbu dálkových kabelů (NXXII-381); celní značka pro Čechy z Pobočního celního úřadu Mühlbach (O-622Z), od roku 1947 Pomezí nad Ohří. České registrační značky
© 2010–2012: Dalibor Feuereisl

1932—1938: Doba inverzní

Rakouský systém s římskými číslicemi začal být díky zvyšujícímu se počtu registrací značně nepřehledný (P XXIV-485 nebo O LXXVIII-356), vládním nařízením č. 107 z 30. června 1932 došlo ke změně systému a k povinné přeregistraci, zavedl se také termín "evidenční značka". Nově byly předepsány černé tabulky s bílým písmem. Kódování bylo nadále podle zemí, za zemským písmenem následovaly arabské číslice od 1 do 99.999, po vyčerpání kombinací se za písmeno měla přidat opět římská číslice oddělená z obou stran spojovníkem, v praxi tak ale došlo pouze v Čechách až ke konci systému.

Rozdělovník byl opět řazen stejným způsobem jako v předchozí etapě – abecedním řazením okresních úřadů. V roce 1935 se změnil pojem „evidenční značka“ na „rejstříková značka“.

České registrační značky
Zdroj: Zelený, Filip; Feuereisl, Dalibor: Poznávací značky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Ukázky poznávacích značek (zleva): tabulky pro motocykl z okresu Hořice (60.983-Č); pražská registrace přidělená na autodrožku Praga Piccolo pana Josefa Feuereisla, autodopravce z Prahy XII (P-25.752); obchodní (zkušební) značka vysokomýtské karosárny Sodomka (Č-74.599). České registrační značky
© 2010–2012: Dalibor Feuereisl

1938—1945: Německé normy

Po obsazení Sudet Německem začaly německé úřady na tomto území přidělovat své říšské značky. Na zbývajícím území Protektorátu Čech a Moravy bylo postupně zavedeno nové kódování i provedení poznávacích značek. Tabulky byly během válečných let označovány povolením k užívání formou úhlu ve tvaru „V“.

Válečný systém zpřísnil normy na provedení tabulek (rozměr i písmo) a ovlivnil tak podobu značek na půl století.

České registrační značky
Zdroj: Zelený, Filip; Feuereisl, Dalibor: Poznávací značky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Ukázky poznávacích značek (zleva): motocyklová značka z okresu Český Krumlov (Od-52322); tabulky z vozu Mercedes-Benz státního tajemníka SS-Gruppenführera Karla Hermanna Franka (Pol-28); pražská registrace přidělená na autodrožku Praga Piccolo pana Josefa Feuereisla, autodopravce z Prahy XII (PD-25752). České registrační značky
© 2010–2012: Dalibor Feuereisl

1946—1953: Zemská derniéra

Po skončení 2. sv. války panoval v označování vozidel značný chaos. Je pravděpodobné, že systém navázal na předválečný stav. Tento stav trval až do konce roku 1945. Teprve výnosem z 14. prosince 1945 došlo k úpravám v evidenci vozidel. Provedení tabulek od tohoto data navázalo rozměry i provedením na značky z protektorátu. Významnou novinkou však bylo okresní kódování umístěné za zemské písmeno, písmena tvořila tzv. „rozeznávací značku“, za nimi následovalo max. čtyřmístné evidenční číslo. Značky přidělovaly Okresní národní výbory nebo Ředitelství národní bezpečnosti – ve velkých městech.

V roce 1949 proběhla v Československu reforma správního uspořádání. Zanikly země a místo nich vzniklo 19 krajů, změnily se i okresní hranice. V souvislosti s těmito změnami mělo dojít i ke změně systému poznávacích značek. Starý systém nakonec zůstal zachován, pouze vznikly nové kódy pro nové okresy.

Ukázky poznávacích značek (zleva): motocyklová poznávací značka z okresu Nový Jičín (126 M-NJ); tabulka z vozidla prezidenta Beneše (P - 1); poznávací značka okresu Opava z nákladního vozu Praga RND (M-OP 737) České registrační značky
© 2010–2012: Dalibor Feuereisl

1953—1960: Šest znaků a dost

Na začátku 50. let byl připravován nový systém. Byl zvolen formát dvojice písmen a dvou dvojic čísel, který byl považován za výhodný z hlediska čitelnosti a zapamatovatelnosti. Agendu značek převzalo ministerstvo vnitra prostřednictvím Dopravních inspektorátů. Nově se „státní poznávací značky – SPZ“ vydávaly přímo inspektorátem a to formou ražených tabulek. Povinné přeznačkování probíhalo do konce roku 1954. Kódování značek bylo celostátní podle kategorie vozidel, kombinace kódů však byly pevně přiděleny jednotlivým krajům.

Ukázky poznávacích značek (zleva): SPZ pro traktor z Libereckého kraje (TH-00-90); SPZ pro osobní automobil z Jihlavského kraje (OX-96-03); SPZ pro vlek za nákladní automobil z Pražského kraje (VA-25-50) České registrační značky

1960—1965: Ve znamení přesunů

V roce 1960 došlo k další výrazné změně v uspořádání státu, stávajících 19 krajů bylo zredukováno na 11, přičemž se zcela změnily i jejich hranice.

České registrační značky
Zdroj: Zelený, Filip; Feuereisl, Dalibor: Poznávací značky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Zároveň byl v roce 1960 vytvořen nový rozdělovník, který již nekódoval kategorie vozidla, ale okresy. Výměna značek však byla díky mnoha okolnostem komplikovaná a trvala dlouhých pět let. Zásoby značek těch sérií, které existovaly v obou systémech (BO, VY, OC, RA, PB, …), byly složitě po splnění určitých podmínek přesouvány napříč republikou, mezitím byly pro okresy, které čekaly na uvolnění sérií vytvářeny tzv. neutrální série. Tato komplikovaná výměna ovlivnila i chronologii výdeje některých okresů do dalších let. Následující tabulky ukazují rozdělovníky kódů.

České registrační značky

Poznámky:
1) Hlavní město Praha: AB–AZ (s některými anomáliemi)
2) okres Bratislava-mesto: osobní BA, BL, s třetím písmenem jen BA, po vyčerpání k BAZ následovalo BLA–BLL (s vynecháním BLB); nákladní BL, BT, BA, s třetím písmenem jen BA,; motocykly BA, BL; ostatní pouze BA
3) okres Banská Bystrica: osobní BB, BC, s třetím písmenem jen BB; nákladní BB, BC, s třetím písmenem jen BC; ostatní pouze BB
4) okres Bratislava-vidiek: nákladní BH, BY, s třetím písmenem jen BY; traktory BY, BH, s třetím písmenem jen BY; ostatní pouze BH
5) okres Brno-venkov: osobní BI, BO, s třetím písmenem jen BO; nákladní BO, BI, s třetím písmenem jen BI; ostatní pouze BO
6) okres Brno-město: osobní BM, BS, BZ, s třetím písmenem jen BM, po vyčerpání BZ; nákladní BZ, BS, s třetím písmenem jen BS;
motocykly BM, BZ, s třetím písmenem jen BM; ostatní pouze BM
7) okres České Budějovice: osobní CB, CE, s třetím písmenem jen CB; nákladní CB, CE, s třetím písmenem jen CB; vleky CB, CE;
motocykly CB, CE, s třetím písmenem jen CB; ostatní pouze CB
8) okres Frýdek-Místek: série FI uváděna pouze v 60. letech, prakticky použita jen na velmi malém počtu motocyklů
9) okres Gottwaldov/Zlín: nákladní, motocykly, cizinecké GV, ostatní GT; po roce 1989 město přejmenováno na Zlín, vše ZL s povinnou přeregistrací
10) okres Hradec Králové: osobní HK, HR, s třetím písmenem jen HK; vleky HK, HR; ostatní pouze HK
11) okres Jeseník: vznik okresu až v roce 1996
12) okres Karviná: osobní KI, KA, s třetím písmenem jen KI; ostatní pouze KI
13) okres Kladno: osobní KD, KL, s třetím písmenem jen KL; ostatní pouze KD
14) okres Košice-mesto a Košice-vidiek: okresy vznikly v roce 1968 rozdělením okresu Košice (měl oba kódy KE i KS)
15) okres Karlovy Vary: série KR uváděna pouze v 60. letech, prakticky nepoužita
16) okres Liberec: osobní LI, LB, s třetím písmenem jen LB; ostatní pouze LI
17) okres Nitra: série NI uváděna pouze v 60. letech, prakticky nepoužita
18) okres Olomouc: osobní OL, OC; s třetím písmenem jen OC; vozíky OC; vleky OL, OC; motocykly OL, OC; ostatní pouze OL;
série OM uváděna pouze v 60. letech, prakticky nepoužita
19) okres Ostrava: osobní OV, OT; s třetím písmenem jen OV, po vyčerpání OS; ostatní pouze OV
20) okres Pardubice: osobní PU, PA; s třetím písmenem jen PU; ostatní pouze PU
21) okres Praha-západ: motocykly PZ, PC; s třetím písmenem jen PC; ostatní pouze PZ
22) okres Praha-východ: osobní PY, PH; s třetím písmenem jen PH; motocykly PH, PY, PH; ostatní pouze PH
23) okres Plzeň-město: osobní PM, PN; s třetím písmenem jen PM; vozíky z půjčovny PN; ostatní pouze PM
24) okres Svidník: vznik okresu až v roce 1968
25) okres Stará Ľubovňa: vznik okresu až v roce 1968
26) okres Ústí nad Labem: motocykly UL, US; ostatní pouze UL
27) okres Veľký Krtíš: vznik okresu až v roce 1968
28) okres Vranov nad Topľou: vznik okresu až v roce 1968
29) okres Žilina: série ZI uváděna pouze v 60. letech, prakticky nepoužita

České registrační značky

Poznámky:
1) série AA vydávaná v letech 1975–1989 (tzv. „papalášská“ vozidla)
2) série B vydávaná v letech 1945–1992
3) série DD a XX vydávaná v letech 1960–2004, série XO od konce 60. let do roku 1989, do roku 1977 červené písmo v žluté ploše,
od roku 1977 žluté písmo v modré ploše
4) série HC a KC zavedena koncem 90. let 20. století
5) série ZO zavedena v polovině 60. let 20. století, vydávaly se do roku 1984, tabulky měly žluté písmo v červené ploše

České registrační značky

Poznámky:
1) v roce 2001 navázaly trvale manipulační značky v případě shodného krajského kódu na stávající číselnou řadu

1965—2001: Odkud přijel?

Okresní systém SPZ vydržel dlouhých 40 let, což může svědčit o tom, že byl dobře vymyšlen. V potaz je ovšem nutné brát fakt, že prožil politicky klidné období. Během 40 let se odehrávaly pouze dílčí proměny. Bylo to například přidání třetího sériového písmene koncem 60. let 20. století, zmenšení tabulek v roce 1986 na rozměr 490 × 95 mm a zvětšení rozměru tabulek a velikosti písma do formátu 520 × 110 mm v roce 1994 či zrušení duplicitních sérií pro jednotlivé kategorie koncem 90. let 20. století.

České registrační značky
Zdroj: internet

Ukázky poznávacích značek z let 1960–1986 (zleva): SPZ pro přípojné vozidlo za osobní automobil z okresu Děčín (02-DC-03) – typ zaveden až v roce 1977; SPZ pro osobní automobil z okresu Žďár nad Sázavou (ZRB-66-08); SPZ pro cizího státního příslušníka ze socialistické země z okresu Brno-venkov (BOA-00-90) – typ zaveden až v roce 1977 České registrační značky

Ukázky poznávacích značek z let 1986–1994 (zleva): SPZ pro motocykl z okresu Uherské Hradiště (UHA 02-21); SPZ pro osobní automobil z okresu Brno-venkov (BOJ 72-50); SPZ pro nákladní automobil z okresu Teplice (TPA 55-68) České registrační značky

Ukázky poznávacích značek z let 1994–2001 (zleva): SPZ pro vozidlo autopůjčovny z okresu Praha-východ (PHK 98-29); SPZ pro osobní automobil z okresu Prachatice (PTE 16-61); SPZ pro nákladní automobil z okresu Pardubice (PUB 07-06) České registrační značky

2001: Krajská revoluce

Okresní systém pomalu přestával kapacitně vyhovovat, přibývalo registrací i přeregistrací, došlo také ke změně uspořádání státu. Nový systém registračních značek přešel tedy z okresního na krajské kódování. Více o současnosti se už dočtete v dalších sekcích webu.

Ukázka historického vývoje

České registrační značky

Poznámka: v letech 1953–1960 bylo kódování podle kategorie vozidel s přidělením sérií jednotlivým krajům, v případě kódování podle vyšších územně správních celků je rozdělení intervalů vázáno na abecední seznam nižších územně správních celků.

XLS | Historická tabulka všech kódů od roku 1905  (formát XLS, 241 kB)
PDF | Typy značek od roku 1994  (formát PDF, 632 kB)
HTML | Typy značek z let 1960–1994 od Filipa Zeleného  

HOME ZPĚT NAHORU VPŘED

O webu | Mapa stránek | © 2007–2016: Michal Hájek | www.3260.cz | michal.hajek@3260.cz